Δράσεις Έργου

Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι η προετοιμασία και η ανάπτυξη/εφαρμογή/οργάνωση των ακόλουθων: διαδικτυακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Νομικό Καθεστώς και Οδηγός Χρηματοδότησης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση, Ερωτηματολόγιο για τις Ικανότητες-Κλειδιά για την Εξέλιξη σε Κοινωνικό Επιχειρηματία, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προσομοιωτικής Εκπαίδευσης, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού Προγράμματος εξ Αποστάσεως, Εκπαιδευτικό Πακέτο, Εκπαιδευτικά σεμινάρια κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην ανακύκλωση και επανάκτηση σε 6 χώρες, Διαδικτυακά σεμινάρια για εκπαιδευτές/καθοδηγητές, Σχέδιο Δράσης Ευαισθητοποίησης, Διάσκεψη, Εκδηλώσεις Ευαισθητοποίησης, Έκθεση Αξιολόγησης, Σελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης, Ιστοσελίδα.