Περιγραφή

Το σκεπτικό του προγράμματος είναι να αναπτυχθούν οι δεξιότητες και ικανότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας των άνεργων μεταναστών και προσφύγων σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιθουανία και Τουρκία), που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τις δικές τους κοινωνικές επιχειρήσεις και έχουν ενδιαφέρον για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών – έναν από τους πιο σημαντικούς επιχειρηματικούς κλάδους στην ΕΕ.

220 άνεργοι Μετανάστες και Πρόσφυγες εκπαιδευόμενοι σε 6 χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιθουανία, Τουρκία και Ιταλία) θα βελτιώσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους  σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών.

Αξιοποιώντας εμπειρία, γνώση και  τις κοινές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες όσον αφορά την είσοδο μεταναστών και προσφύγων στην ΕΕ, οι εταίροι αποφασίζουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας κοινής εκπαιδευτικής προσέγγισης.

Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος θα παράσχει σημαντικά εργαλεία στις οργανώσεις που συμμετέχουν ώστε να είναι ικανές να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά πλάνα που στοχεύουν στους μετανάστες και τους πρόσφυγες σε έναν εξειδικευμένο τομέα της αγοράς. Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ιδέας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, στην βελτίωση των δεξιοτήτων και προσόντων των μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας και να συνεισφέρει στην προετοιμασία των Ευρωπαϊκών χωρών  για την επίτευξη των μελλοντικών ποσοτικών στόχων που είναι σχετικοί με την κοινωνική επιχειρηματικότητα γενικά και με τον τομέα της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών  ειδικά για τους μετανάστες και πρόσφυγες καθώς και για όλους επίσης τους πολίτες.