Στόχοι

Συνολικά οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η προώθηση της εκπαίδευσης κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταξύ των ανέργων μεταναστών και προσφύγων, ειδικά σε χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας μεταναστών, που θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και απασχολησιμότητας και τελικά θα τους βοηθήσει ώστε να χτίσουν ένα δικό τους μέλλον.
  • Η δημιουργία μιας διεθνικής Ευρωπαϊκής ταυτότητας μεταξύ των συμμετεχόντων μεταναστών και προσφύγων ώστε να ενστερνιστούν ενεργά την υπηκοότητά τους και να τους δοθεί μια νέα προοπτική.
  • Να διευκολυνθούν καινοτόμες πρακτικές εκμάθησης στην εκπαίδευση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών και της εφαρμογής εκπαίδευσης που βασίζεται κυρίως στην προσομοιωτική εκπαιδευτική μέθοδο (προσομοίωση).